Povijest Javne vatrogasne postrojba grada Čakovca

Počeci profesionalnog vatrogastva u Međimurju organizirani su odlukom Općine Čakovec koja je donesena 24. siječnja 1972. godine. Prva jezgra od 5 profesionalaca formirana je u DVD Čakovec sa zadaćom stalnog dežurstva za dojavu požara, te da u svako doba dana i noći intervenira u akcijama gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

Prava profesionalna vatrogasna jedinica (današnji JVP Čakovec) osnovana je odlukom Skupštine općine Čakovec 26. prosinca 1974. godine. Jedinica je počela sa radom 1. siječnja 1975. godine kao radna organizacija, kojoj su određeni zadaci i način financiranja i tada je brojila 9 članova i to : 6 iz profesionalne jezgre i 3 iz DVD Čakovec. Potrebe za intervencijama su bile sve veće tako da se je svake godine u jedinici zapošljavalo nekoliko vatrogasaca. Prilikom proslave 5 godišnjice osnutka i rada 1980. godine jedinica je već imala 22 zaposlena vatrogasca. U jedinici se kontinuirano provodilo školovanje vatrogasnih kadrova i nabavljala se vatrogasna oprema i vozila. Jedinica nije imala vlastitih prostorija pa je radila u prostorijama vatrogasnog doma DVD Čakovca.

U to doba posjedovala je:
–  kombi vozilo
–  staru preuređeno autocisternu
–  te drugu potrebnu vatrogasnu opremu

Tokom 1980. godine nabavljeno je:
–  vozilo FAP 15/16 kao kombinirano vozilo
–  te nova tipizirana auto-cisterna TAM kapaciteta 5000 litara i
–  radio stanica “Pionir”

Od 1. siječnja 1981. godine osnovan je odlukom Skupštine općine Čakovec Centar za zaštitu od požara kao posebna organizaciona jedinica OSUP-a Čakovec. Tu je bila organizacijski smještena PVJ i inspekcijski poslovi zaštite od požara. Nakon unutrašnje organizacije Centra sa OSUP- om naziv centra izmijenjen je u naziv Odsjek za preventivne i operativne poslove zaštite od požara i vatrogastvo. Odlukom Skupštine općine Čakovec od 28. prosinca 1981. godine i aktima OSUP –a od 1984. naziv je izmijenjen u Odsjek za zaštitu od požara sa 34 vatrogasca.

U 1982. godini počela je izgradnja objekta za potrebe Odsjeka za zaštitu od požara, koji se sastojao od:
–  pet garaža
–  automehaničarske radione
–  radione za servis vatrogasnih aparata
–  garderobe
–  skladišta učione
–  dežurne sobe
–  restorana
–  sobe za pripremu i tri kancelarije

Investiciju je financirala Samoupravna interesna zajednica za vatrogastvo i zaštitu od požara Općine Čakovec. Objekt je dovršen i predat na uporabu 6. travnja 1983. godine na dan oslobođenja Međimurja.

Nakon izgradnje objekta a u skladu sa koncepcijom razvoja vatrogastva koju je donijela Skupština Općine Čakovec pristupilo se opremanju jedinice iz sredstava fonda ONO i DSZ i sredstvima SIZ-a vatrogastva i zaštite od požar i 1984. godine je jedinici predano navalno vatrogasno vozilo TAM 170 sa kompletnom opremom i pumpom “Ziegler” kapaciteta 800 l/ minutu. U čast desetogodišnjice osnivanja jedinice 1985. godine jedinici je predano vatrogasno vozilo “FAP” sa 1000 kg praha, 400 litara pjenila i 8 boca po 30 kg ugljičnog dioksida i automatsko-okretna-izvlačna ljestva dužine 30 metara, što je također financirala Samoupravna interesna zajednica za vatrogastvo i zaštitu od požara Općine Čakovec. Na kraju SIZ – a za vatrogastvo 1990. godine na teret sredstava SIZ – a kupljeno je kombi vozilo za prijevoz ljudi.

Od 1991. do 1993. godine jedinica je djelovala kao samostalna Teritorijalna profesionalna vatrogasna jedinica, odgovorna i financirana od Općine Čakovec.

Donošenjem novog Zakona o vatrogastvo Republike Hrvatske 1993. godine jedinica se opet osniva kao ustrojstvena jedinica PU Međimurske pod nazivom Odjel zaštite od požara i CZ.

U tom vremenu nabavljene su i ugrađene pumpe “rossenbauer” u: navalno vozilo i auto-cisternu. Donošenjem Zakona o vatrogastvu 1999. godine stvorena je obveza da jedinicu preuzme grad sa sjedištem jedinice. Pokušalo se ponuditi svim općinama i gradovima Međimurja da se putem Sporazuma uključe u osnivanje zajedničke JVP Međimurja, ali to većina općina i gradova nije prihvatila. Postrojbu je sa svim zaposlenicima, prostorom, vozilima i opremom preuzeo grad Čakovec, koji ju je registrirao kao javnu ustanovu pod nazivom Javna vatrogasna postrojba grada Čakovca.

U to vrijeme nabavljeno je iz donacije od prijatelja vatrogasaca pokrajine “Rotvail” iz DVD Schulz-an tehničko vozilo staro 36 godina i terensko vozilo “Puch” od MUP-a RH. Kupljeno je i dostavno vozilo Citroen “Berlingo” iz sredstava: VZMŽ, VZ grada Čakovca i iz vlastitih sredstava. Postrojba je za cijelo ovo vrijeme djelovanja pod raznim nazivima i vlasnicima prema potrebi na cijelom području Međimurja. Za cijelo vrijeme od 01.01.2000. godine do 01.01.2005. godine na čelu JVP bio je samo vršilac dužnosti Zapovjednika i nisu doneseni potrebni akti za ustroj.
Godine 2005. je imenovan Zapovjednik i zamjenik zapovjednika JVP, izrađeni su i usvojeni od strane Upravnog vijeća svi potrebni Pravilnici, izrađen je i usvojen novi cjenik , sklopljeni su Ugovori za priključenje vatrodojave sa korisnicima, izrađeni su i ponuđeni Sporazumi za djelomično financiranje JVP od ostalih Općina i gradova Međimurja za čije potrebe radi ova postrojba.

Krajem 2011. godine napravljen je preustroj Javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca, pod novi naziv Javna vatrogasna postrojba Čakovec, te više osnivača za čije potrebe radi ova postrojba.